Klisny

Almata

Narozena: 2009

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5464 Anapa 6

Altamira

Narozena: 2009

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5464 Aspina 57 po 739 Alibek 11

42 Amazonka 4

Narozena: 2013

Otec: Azimut po 618 Arbuz 35

Matka: 5438 Aralija 43

Amélija

Narozena: 2009

Otec: 758 Glen 14 po 756 Gik

Matka: 5438 Aralija 43 po 744 Arčil

248 Anapa 6

Narozena: 2005 Úmrtí: 2023

Otec: 758 Glen 14 po 756 Gik

Matka: 5464 Aspina po 739 Alibek 11

5438 Aralija 43

Narozena: 1999 Úmrtí: 2021

Otec: 744 Arčil po 622 Atom 78

Matka: Amazonka 44 po 688 Dukat

Asija

Narozena: 2011

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5438 Aralija 43 po 744 Arčil

5464 Aspina 57

Narozena: 1999

Otec: 739 Alibek 11 po 619 Arion

Matka: 5335 Azaba 26 po 618 Arbuz

183 Dadija 40

Narozena: 2000

Otec: 774 Džochar po Digor 49

Matka: Doznajka 46 po 776 Dikoj 28

Dakota

Narozena: 2011

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5640 Dasija 12 po 775 Digorec 60

Darja

Narozena: 2007

Otec: 736 Azimut po 618 Arbuz 35

Matka: 5618 Dadija 40 po 774 Džochar

Duna

Narozena: 2009

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5684 Džudi 21 po 779 Dobruš

5789 Dunajka 19

Narozena: 1998

Otec: 774 Džochar po Digor 49

Matka: 5655 Dezi 42 po 667 Dilbar 96

244 Džona 2

Narozena: 2005

Otec: 763 Dalchat po 688 Dukat

Matka: 5681 Džudi 21 po 779 Dobruš 29

5684 Džudi 21

Narozena: 2000 Úmrtí: 2023

Otec: 779 Dobruš 29 po 688 Dukat

Matka: 5672 Despina 17 po 775 Digorec 60

Gracija

Narozena: 2003

Otec: 758 Glen 14 po 756 Gik 11

Matka: Apologia po 622 Atom 78

7101 Impressia 21

Narozena: 2015

Otec: Imran 1 (Karakuš) po Ikar II (Šybyr)

Matka: Adarka 53 po 618 Arbuz 35

Luna

Narozena: 2009

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5962 Leda 68 po 809 Lagic

6059 Obuza 45

Narozena: 1999

Otec: 825 Ovod P po Ovod 12

Matka: 4889 Bazalija 73 po 635 Bodryj

Odessa

Narozena: 2000

Otec: 825 Ovod P po Ovod 12

Matka: 5777 Dublina 134 po Digor 49

6073 Okazija 47

Narozena: 1999

Otec: 825 Ovod P po Ovod 12

Matka: 5147 Zatějlivaja po 700 Zvězdočet

Olivija

Narozena: 2011

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 6059 Obuza 45 po 825 Ovod P

914 Omega 4

Narozena: 2011

Otec: 736 Azimut Po 618 Arbuz 35

Matka: 6073 Okazija 47 Po 5147 Zatělivaja

Ondaria 28

Narozena: 2018

Otec: 1108 Orion 5 po Karakyoz

Matka: Dymka 53 po Darial II

Ornela

Narozena: 2007

Otec: 736 Azimut po 618 Arbuz

Matka: 6059 Obuza 45 po 825 Ovod P

Osika

Narozena: 2011

Otec: 736 Azimut po 618 Arbuz 35

Matka: 6065 Odessa 76 po 825 Ovod P

6163 Sladkaja 26

Narozena: 1997

Otec: 840 Slog 2 po Sejner

Matka: Zolotaja 136 po 693 Zador

5810 Zadrajka 42

Narozena: 1998

Otec: 793 Zadornyj po 704 Zubr

Matka: 5367 Aladisa 41 po 622 Atom 78

Zazima

Narozena: 2008

Otec: 736 Azimut po 618 Arbuz 35

Matka: 5810 Zadrajka 42 po 793 Zadornyj

Zita

Narozena: 2009

Otec: 755 Gdansk 21 po 758 Glen 14

Matka: 5810 Zadrajka 42 po 793 Zadornyj

Zulejka

Narozena: 2011

Otec: 736 Azimut po 618 Arbuz 35

Matka: 5810 Zadrajka 42 po 793 Zadornyj